29/1/10

Rede S@Stible: Coa venia de Sus Señorías

Diriximos a presente carta a todas as Asociacións Xudiciais, así como a todas e cada unha das persoas que ocupan en España o cargo de Xuíz ou Maxistrado. Escribímola dende a plataforma Red SOStenible, creada recentemente por un grupo diverso e heteroxéneo de persoas, -profesionais da creación artística, da informática, do mundo empresarial e xurídico, traballadores e traballadoras de toda condición- todas elas preocupadas por algunhas iniciativas que poñen en risco Liberdades e Dereitos Fundamentais consagrados na nosa Carta Magna e, particularmente, a Disposición Final Primeira do Anteproxecto da denominada Lei de Economía Sostible.

Dirixímonoslle por canto consideramos que a devandita iniciativa supón un atentado á separación de poderes e as competencias que actualmente ten constitucionalmente asumidas o Poder Xudicial, cuxos integrantes supoñen os máis inmediatos garantes dos nosos dereitos constitucionais.

A razón fundamental de todo iso é que a devandita Disposición Final Primeira, coa escusa da propiedade intelectual, atribúe a un órgano administrativo a facultade de interpretar as disposicións da Lei de Propiedade Intelectual, en canto ás súas infraccións, á marxe do criterio xudicial e decretar a interrupción de servizos da sociedade da información, tales como o peche de páxinas web. A devandita previsión pode atentar á facultade exclusiva dos xuíces, recoñecida no art.º 20.5 CE, de acordar o secuestro de calquera medio de información.

A comentada norma supón a quebra do devandito precepto e, polo tanto, da configuración constitucional da Liberdade de Expresión; da separación de Poderes que se consagra na nosa Carta Magna, dado que o peche de medios de información como páxinas web é unha facultade atribuída ao Poder Xudicial; e da separación de xurisdicións.

Os conflitos en materia de propiedade intelectual, han de ser resoltos ante a Xurisdición Civil/Mercantil ou, nos casos graves, ante a Xurisdición Penal, xa que ambas as dúas ofrecen mecanismos áxiles para defender os dereitos de propiedade intelectual, pero non ante a Xurisdición Contencioso-administrativa. O procedemento sumarísimo de 4 días previsto no anteproxecto non reúne as debidas garantías, ao privarse ao Poder Xudicial da posibilidade de sopesar axeitadamente, con rigor e con sosego, se concorren os elementos necesarios para suspender cautelarmente un dereito fundamental como é a Liberdade de Expresión.


todo iso, o colectivo Red SOStenible invítalle a informarse e, se o considera oportuno, na medida do seu ámbito de actuación, poñer o seu gran de area co fin de que este atropelo ás nosas Liberdades e Dereitos Fundamentais non se perpetre.Confiando na Xustiza con maiúsculas, dende Rede SOStenible transmitimos un respectuoso saúdo a Sus Señorías.

http://red-sostenible.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario